Sunday, September 11, 2011

Kabanata 18: Mga Kadayaan


Mr. Leeds - amerikanong magaling sa pagsasalita ng Kastila dahil sa tagal ng kanyang pamamalagi sa Timog America
Ben Zayb - nakangiti dahil minimithi niya ang pagpapahiyang gagawin niya sa Amerikano
Tanghalan - madilim, ang tanging ilaw lamang ay nanggagaling sa isang lamparang de alcohol. Nahahati sa dalawa , ang una ay napupuno ng mga upuan at ang ikalawa ay may tungtungang alpombrang pari-sukat. Sa ibabaw ay may telang itim na napupuno ng mga bungo atbpng. nakakatako na mga larawan
Usok at insenso - parang pumasok sila sa bahay ng patay
Padre Salvi at Don Custodio - nag-uusap kung ipagbabawal ba nila ang ganitong palabas sa hinaharap
Ben Zayb - inutusan si Mr. Leeds na ipakita ang salamin
- walang nakitang salamin sa ilalim ng lamesa si Ben Zayb. Siya’y namutla
Mr. Leeds - may dalang itim na kahon at bukbukin na may nakalilok na ibon, mga hayop at mga bulaklak, mga ulo ng tao atbp.
-ikinwento ang kanyang karanasan nang siya ay bumisita sa piramide ni Khufu - ikaapat na lipi ng mga faraon na nakatagpo siya ng isang libingan na yari sa pulang bato sa isang liblib na silid. Akala niya’y mummy ng anak ng hari ngunit kahon lamang ang kanyang nakita nang ito’y binuksan…
Inilibot ang kaha - Padre Camorra - iniiwas ang kanyang mukha
                                 Padre Salvi - naakit sa mga bagay na tungkol sa libingan
                                    Padre Irene - nakangiti na parang may nalalaman
                                    Don Custodio - walang kibo
                                    Ben Zayb - walang tigil sa paghahanap ng salamin sa loob ng kahon
Umalingasaw ang amoy ng patay - amoy simbahan - Padre Camorra
Kahon - naglalaman ng abo at mga papel
Mr. Leeds - nakiusap na wag hihinga dahil mababawasan ang abo at masisira ang kanyang espinghe
Padre Camorra - pinagtawanan ang sarili dahil nagtatakip din siya ng ilong kapag ibinabahagi niya ang tungkol sa impyerno sa kanyang pulpit
Padre Salvi - huminga muna ng malalim bago sumilip
… siniyasat ni Leeds ang papiro at nakakita siya ng dalawang salita at binasa niya ito, biglang gumulong ang kahon at bumagsak sa lupa. May ulong nakatingin sa kanya. Winika niya ang pangalawang salita at nagging abo ang ulo. Ang dalawang salitang iyon ay bumubuhay at pumapatay
Ulo - alam ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap
Deremof - sigaw na mahika
- nagpakita ang ulo sa kahot na may anyong bangkay na may malagong buhok
Imuthis - pangalan ng ulo
                - ipinanganak sa panahon ng Amasis at namatay sa ekspedisyon niya sa loob ng Libya
                - pag-aaral sa Grecia, Assyria at Persia
Thot - pinatawag si Imuthis upang paharapin siya sa kanyang hukuman
Babylonia - nalaman nya ang tungkol sa huwad na Smerdis
Smerdis - salamangkerong Gautama
Saserdoteng taga-Ehipto - pinakamakapangyarihan sa kanilang bayan dahil hawak nila ang edukasyon
batang saserdote na taga-Abydos
Imuthis - umibig sa anak ng isang saserdote
Cambyses - umibig din sa inibig ni Imuthis
                    - napatay sa lawa ng Moeris
Pulo ng Philae - dalagang nagtatago
Padre Salvi - nawalan ng malay-tao
Mr. Leeds - nasa Hong Kong na nang ipinag-utos ang pagpapatigil na palabas

-----------------------------------------------
Inasam-asam - minimithi
Alpombra - karpet
Naglulunggati - paghahangad
Babaeng balo - biyuda
Siyasatin - yingnan ng may pagsusuri
Espinghe - nilikhang ulo ng isang tao, lawin, o tupa
Papiro - papel
Banayad - mahinay
Mapanaghoy - tinig na malungkot/umiiyak
Tungayaw - pagmumura
Ekspedisyon - paglalakbay
Pagsiil - panggigipit
saserdote - pinuno ng isang relihiyon
nakaliligalig - nakagugulo
pakana - panlilinlang
sinangkalan - dinahilan
pighati - dalamhatilapastangan - walang galang

Saturday, September 10, 2011

Kabanata 17: Ang Perya sa Quiapo


- gabi, buwan ng Enero, ang perya ay punung-puno ng tao
12 - galing sa bahay ni Quiroga ay pumunta
Padre Camorra - nasa ikalimang bahagi ng langit sa pagmamasid sa napakaraming magagandang babae.
                              - nagkukunwaring natitisod upang mabunggo ang dalaga at saka kikindatan at    
                              pinamumungayan ng mata.
                             - gusting maging kura ng Quiapo
Ben Zayb - nakurot ni Padre Camorra nang may isang napakagandang dalaga ay papalapit
                   - napagkamalang bisig ng babae ang bisig ni Ben Zayb
Paulita Gomez - pinakamaganda sa lahat ng maganda
                            - kasama si Isagani at Doña Victorina
                            - nakadamit at nakapanyo ng binurdahan, sedang kulay rosas
Isagani - ang bawat tingin ay pagnanakaw at ang bawat ngiti ni Paulita ay pagtataksil
Juanito - lumapit kay Paulita
                - mas gusto ni Doña Victorina kaysa kay Isagani
Tindahan ng mga tau-tauhang kahoy
- kabaligtaran sa Europa na madalas ilarawan ang mga prayle na nakakatulog sa ibabaw ng mga bariles ng alak, nagsusugal, naglalasing, at nagpapalipas ng oras sa pagsasalat at pagpisil ng sariwang pisngi ng isang dalaga.
La Prenza Filipina (Ang Filipinang Namamalantsa) - isang larawan ng matandang babaeng bulag ang isang mata, sabug-sabog ang buhok at nakalupasay sa lupa na walang iniwan sa isang anito ng mga Indio at namimirinsa ng damit.
Don Custodio - paggawa na lamang ng mga santo ang dapat harapin.
Simoun - hinanap ni Padre Irene
Padre Camorra - napakakuripot ni Simoun. Natatakot daw na pagbayarin  sa pagpasok sa tanghalan ni                    Mr. Leeds
Mga prayle - umalis nang walang binili
Ben Zayb - ipapahiya si Mr. Leeds. Kagagawan lamang daw ng salamin ang majika. Isang pagsira lamang sa paningin

-----------------------------------------------
Katog - tuno
Pinaunlakan - pinabigyan
Kalantariin - guluhin
Inuusal-uasal - paulit-ulit na binigkas
Bariles - lalagyang yari sa kahoy
Kamal-kamal - dakot-dakot
Anito - espiritung sinasamba ng mga di binyagan
Pirinsa - plantsa

Kabanata 16: Ang Mga Kapighatian ng Isang Intsik


Quiroga - Intsik na naghahangad na magkaroon ng consulado ang mga iintsik
                - naghanda ng salu-salo sa kanyang bahay sa Escolta
Bahay ni Quiroga - ang mga kagamitan ay galing pa sa Vienna, Canton, at Hong Kong, maingay, may nagkukwentuhan, may nagbabaraha, amoy apyan
Mga Bisita:
Ginoong Gonzalez - tudling ng pahayagan
Don Timoteo Pelaez - mangangalakal na tutol sa pag-agaw ng mga Intsik sa pangangalakal
 Simoun
Atbp.
Hierro Galvanizado - matibay na yero na ipapalit sa mga bahay pawid a utos ng Kapitan Heneral
Mga Indio - pinakita ang mga bago nilang sapatos
Mga Mistiso - pinakita ang kanilang mga tsaleko
Guardia Civil - malapit na labanan
Mga Kastila - kumikita
Mga Intsik - nakababayad kahit hindi Katoliko
Kapitan Heneral - sinabing gumaya sa upo ng mga intsik
Quiroga - malungkot dahil siya ay lugi
- pulseras
Simoun - 9000 -> 7000 Quiroga
Quiroga - takot sa mga armas
Grupo ng mga Kawani at Don Custodio - nag-uusap tungkol sa pagpapadala ng komisyon sa India upang pag-aralan ang paggawa ng sapatos para sa mga kawal.
Mr. Leeds - amerikanong nagtatanghal sa perya sa quiapo
Di pa nakakakita ng ganoong salamangka - Ben Zayb, Padre Camorra, Padre Irene, Padre Salvi
Juanito Pelaez - nakakita na
Padre Camorra - demonyo raw ang gumagawa nito
Gobernador Eclesiastico - pinakamataas na posisyon sa simbahan

---------------------------------------------
Consulado - kinatawan ng pamahalaan
Daungan - pantalan
Dumaraing - tumututol
Cuaresma - mahal na araw
Paghahamok - paglalaban
Hidwaan - pag-aaway
Cortes - pamahalaan
Pinagtibay - inaprubahan
Mahapay - malugi
Burro - maliit na kabayo
Sinasalansang - sinasalungat
Optika - pag-aaral a mata
Nakikinikinita - nararamdaman
Espinghe - ulong ginagamit sa palabas
Malinga - maalagaSaturday, August 20, 2011

Kabanata 15: Si Ginoong Pasta

Ginoong Pasta - pinakabantog na abogado sa Maynila
                            - tanungan ng mga prayle sa oras ng kagipitan
                            -maputi nang buhok, panot, mukha ay matigas at nakasimangot
Isagani - matagal na naghintay sa tanggapan ni ginoong pasta dahil sa dami ng kliyente.
- hindi napansin ni G. Pasta si Isagani
- guguluhin ni G. Pasta ang isip ni Isagani sa pamamagitan ng pagpaikut-ikot ng kanilang usapan at siya’y nagtagumpay.
Kasabihang kastila - “ang hindi umiiyak ay hindi nakasususo;ang hindi humuhiling ay hindi pinagkakalooban.”
Vice rector - hindi galit sa panukala kundi sa paraan ng panukala.
- pinayuhan ni G. Pasta  si Isagani na maging doctor
Isagani : “ Kung ang buhok ko ay nagging simputi ng sa inyo at sa paggunita ko sa aking nakaraan ay wala akong nagawa para sa aking bayan, ang bawat uban sa aking ulo ay tutusok na tinik na susurot sa aking pagkatao. Hindi ko sila ipapa ipamamayagpa bagkos ikahihya.”

-----------------------------------------------
Matyagan - manmanan
Makutuban - makapagsapantaha
Sumangguni - humingi ng payo
Matatayog - di maunwa ang pangungusap
Adhikain - hangarin
Pangangayupapa - pagsuko
Manananggol - abogado
Saligan - bayan
Pasaliwa - pasalungat
Ibunsod - itulak
Mapapala - matatamo
Nililibak - kinukutya
Pagpapasigid - kirot ng sugat
Bagkos - sa halip

Kabanata 14: Sa Bahay ng mga Estudyante


Bahay ni Macaraig – maluwag, malaki, may 2 palapag na entreswelong may rehas na bakal
-          Tila isang kolehiyo sa umaga , napakagulo pagsapit ng ikasampu
-          May intsik na pinagkakatuwaan
Mga inanyayahan ni Macaraig upang magbalita tungkol sa Akademya ng Wikang Kastila
Sandoval, Isagani, Pecson, Pelaez
Sandoval – Magaling bumigkas, icing kastila
Heneral – Magpapasya sa Akademya ng Wikang Kastila
Isagani at Sandoval – Palagay ang loob na matutupad
Juanito Pelaez – Naniniwala na siya ang pinakamalaking bahagi sa pagtatagumpay dahil siya ang bumuo ng kilusan.
Pecson – Hindi umaasa
Maaring basehan upang hindi bigyan ng pahintulot ang Akademya:
1. Isasapanganib nito ang karangalan ng bayan (Pecson)
2. Ang mga klase sa gabi ay maaring magkaroon ng panganib, tulad ng nangyari sa paaralan ng Malolos
3. Malalagay sa panganib ang karangalan ng unibersidad (mataba)
Artes y Officios – hinayaan ng pamahalaan sa mga prayle
Sandoval – sinabing mas mabuti kung hihikayatin ang pagtitiwala sa pamahalaan
- Sumang-ayon ang kapitan heneral sa Akademya
Macaraig – May magandang tindig, mahinhin, makisig, mayaman, nag-aaral ng Abogasya, masipag mag-aral, magaling makipag-talo
Padre Irene – isang linggo ipinaglaban ang Akademya laban kina Padre Sybila, Padre Fernandez, Padre Salvi, Heneral, Simoun, namamahala sa pangasiwan, Gobernador Civil, Quiroga, Don Custodio.
Don Custodio at G. Pasta – nakasalalay ang Akademya
Kapitan Heneral – walang pinapanigan
Pepay – mananayaw
Ginoong Pasta – Pilipinong abogado
Matea – mananahi

-----------------------------------------------
Facultad – kursong pang-akademiko
Nagsisipantaha – nagpapalagay
Nagpapasulsol – nagpapaudyok
Kahalayan – kalaswaan
Punto – ibig sabihin
Hinihikayatan – hihimukin
Nagpanukala – nagmungkahi
Ipagkait – itanggi
Lipi – lahi
Pilibustero – taksil sa bayan
Maugong – malakas
Lupong – komite
Pakikihamok – pakikipaglaban
Kikilingan – papanigan
Napahinuhod - nahikayat
Thursday, August 18, 2011

Panahon ng Hapon


 PAGPAPATUPAD NG PROGRAMA
       1. Greater East – Asia Co-Prosperity Sphere
       2Edukasyon
      *Ayon sa Military Order No.2 (Pebrero 17, 1942)
·         Pagkalat ng prinsipyo ng GEACPS
·         Pagturo ng Niponggo
·         Pagkakaroon ng mga bokasyonal at mababang paaralan
·         Pagpapalaganap ng pagmamahal sa paggawa
·         Pagpapayaman ng kulturang Pilipino
      3. Pang – ekonomiya / Pampulitika
     *KALIBAPI ( Kapinsanan sa Paglilingkod sa Bagong Pilipinas )
     *Puppet Government
·         Sangay na Tagapagpaganap
·         Sangay na Tagapagbatas
·         Sangay ng Panghukuman
      4. Buy and Sell
      5. Paggamit ng Mickey Mouse Money
      6.  Magtanim Upang Mabuhay
      7. Bigasang Bayan
      8. NADISCO ( National Distribution Corporation )